Datu apstrādes politika

Vispārējie noteikumi

1. Personas datu apstrādes noteikumi reglamentē galvenos principus un kārtību, kurā balstoties, tiek apstrādāti https://pvcgridas.com/ tīmekļa vietnes (SIA AVEMARS), (turpmāk – PVC gridas) apmeklētāju personas dati.
2. Personas privātuma aizsardzībai tiek veltīta liela uzmanība, tāpēc ir svarīgi, lai PVC gridas tīmekļa vietnes apmeklētāji zinātu, kad un kādi dati tiek vākti, uzkrāti, uzglabāti, kā tie tiek izmantoti.
3. Personas dati, kurus mēs uzkrājam, ir tikai tie, kurus jūs pēc savas gribas norādāt PVC gridas tīmekļa vietnē, piekrītot, ka personas dati tiek apstrādāti, balstoties uz šiem noteikumiem.

Personas dati

4. Personas dati ir personas mobila tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese. Informācija, kas nav saistīta ar konkrētu personu, piemēram, PVC gridas tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, personas datu jēdzienā neietilpst.
5. Personas dati tiek izmantoti personas identifikācijas nolūkos, ievērojot LR Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu noteiktās prasības. Pakalpojumu Izpildītājs nodrošina, ka Pasūtītāja personas dati tiek izmantoti tikai saistībā ar pakalpojuma iegādi un tiešā mārketinga nolūkā.

Personas datu glabāšana un apstrāde

6. PVC gridas tīmekļa vietnes apmeklētāja dati tiek glabāti "Tilda" serverī (vietņu veidotājs www.tilda.cc), kas ar tehniskiem un organizatoriskiem līdzekļiem ir aizsargāts pret datu pazaudēšanu, iznīcināšanu, piekļuvi, nomaiņu vai izplatīšanu. Tomēr, neskatoties uz regulāri veikto kontroli, absolūta aizsardzība no visiem iespējamiem draudiem nav iespējama.
7. PVC gridas tīmekļa vietnes izmantošanas laikā savāktie dati, piemēram, IP adrese, datums, laiks un aplūkotās lapas, tiek uzkrāti statistikas nolūkos. Šāda statistikas datu vākšana neļaus tieši vai netieši noteikt jūsu personas identitāti. IP adrese apmeklētāju identifikācijas nolūkā netiek izmantota.
8. Personas mobila tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese tiek izmantots, lai apstrādātu jūsu pakalpojuma pasūtījumus, izrakstītu finanšu dokumentus (piem., līgumus, faktūrrēķinus), risinātu problēmas, kas saistītas ar pakalpojuma izsniegšanu, informētu apmeklētāju par interesantiem PVC gridas piedāvājumiem, pildītu citas saistības. Šāda datu iegūšana, apstrāde un izmantošana tiek veikta, pamatojoties uz PVC gridas pakalpojuma pirkšanas noteikumiem.

Personas datu nodošana trešajām personām

9. Uzkrātie personas dati netiek nodoti trešajām personām un tiek izmantoti tikai šajos noteikumos paredzētiem mērķiem.

Sīkfailu (Cookies) un interneta monitoringa izmantošana

10. Mārketinga un optimizācijas nolūkos tiek izmantota tīmekļa vietnes "Google Analytics" un "Yandex Metrika" sniegtā iespēja precīzāk novērtēt apmeklētāja darbības tīmekļa vietnē. Šī tīmekļa vietne izmanto "Google Analytics" vietnes analīzes pakalpojumu, ko sniedz Google Inc. (Google) un "Yandex Metrika", ko sniedz ООО "ЯНДЕКС"(Yandex). Google un Yandex izmanto sīkfailus – teksta failus, kas tiek glabāti jūsu datorā un ļauj veikt tīmekļa vietnes izmantošanas analīzi. Sīkfailu savāktā informācija par darbībām tīmekļa vietnē (ieskaitot jūsu IP adresi) tiks nosūtīta un glabāta Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs un Yandex. Šo informāciju Google un Yandex izmantos, lai novērtētu darbības tīmekļa vietnē, operatoriem paredzētu atskaišu par tīmekļa vietnes aktivitāti sagatavošanai un citu ar tīmekļa vietni un interneta izmantošanu saistītu pakalpojumu sniegšanai. Google un Yandex var nosūtīt šo informāciju trešajām pusēm, ja to prasa likumi vai šīs trešās puses apstrādā informāciju Google un Yandex uzdevumā. Jebkurā gadījumā Google un Yandex jūsu IP adresi nesaistīs ar citiem Google un Yandex rīcībā esošiem datiem. Sīkfaili patstāvīgi neidentificē konkrētu personu. Dati, kas savākti ar sīkfailu palīdzību, vairāk saistīti ar konkrēta datora izmantošanu, nekā ar konkrētu interneta izmantotāju, tomēr jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, interneta pārlūkā izvēloties attiecīgus iestatījumus. Tomēr vēršam jūsu uzmanību uz to, ka tādā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot visas tīmekļa vietnes sniegtās funkcijas. Izmantojot šo vietni, jūs paziņojat, ka piekrītat jūsu sniegto datu apstrādei, ko veiks Google un Yandex iepriekš aprakstītajos veidos un norādītajiem mērķiem."

Nepilngadīgu personu aizsardzība

11. Bērniem un nepilngadīgām personām līdz 18 gadu vecumam nebūtu jāsniedz personas dati, ja tiem nav vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Bērnu personas dati netiek pieprasīti, tie netiek vākti un nodoti trešajām personām.

Informācija

12. PVC gridas tīmekļa vietnes apmeklētājam ir tiesības saņemt informāciju par viņa norādītajiem datiem un izmantot citas viņam sniegtās tiesības.

Privātuma politikas grozīšana

13. Personas datu apstrādes noteikumi var tikt daļēji vai pilnībā grozīti. Personas datu apstrādes noteikumu papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas, t. i., no dienas, kad tie tiek ievietoti PVC gridas tīmekļa vietnē.
14. Ja jūs nepiekrītat jaunajai Personas datu apstrādes noteikumu redakcijai, jums ir tiesības no tās atteikties rakstiski ar nosacījumu, ka jūs zaudējat tiesības izmantot PVC gridas tīmekļa vietnes pakalpojumus.
15. Ja pēc Personas datu apstrādes noteikumu papildināšanas vai grozīšanas jūs arī turpmāk izmantojat PVC gridas tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus, uzskatāms, ka jūs piekrītat jaunajai redakcijai
Общие условия

1. Правила защиты персональных данных определяют основные принципы и процедуры, регулирующие персональные данные посетителей сайта https://pvcgridas.com/ru (SIA AVEMARS), (далее - PVC gridas).
2. Защитe персональных данных придается большое значение, поэтому важно, чтобы посетители сайта Penguin Digital знали когда и какие данные собираются, хранятся, и как используются.
3. Персональные данные, которые мы собираем - это только те данные, которые вы добровольно предоставили сайту PVC gridas , и вы согласны, что персональные данные используются и обрабатываются в соответствии с этими правилами.

Персональные данные

4. Под "персональными данными" подразумеваются: Номер мобильного телефона и электронная почта.
5. Персональные данные используются в целях идентификации клиента в соответствии с законом Латвийской Республики "О защите личных данных физических лиц".

Хранение и обработка персональных данных

6. Персональные данные посетителей сайта PVC gridas хранятся на сервере компании Tilda (конструктор веб-сайтов www.tilda.cc), которое обязуется предпринимать надлежащие меры безопасности для защиты от неправомерного доступа или неправомерного изменения, разглашения или уничтожения персональных данных посетителей. Однако, независимо от регулярного контроля абсолютная защита от всех потенциальных опасностей невозможна.
7. Собранные персональные данные посетителей PVC gridas сайта, такие как IP-адрес, дата, время просмотра страницы собираются для статистических целей. Эти данные не позволяют идентифицировать пользователя и фиксируют только IP-адрес компьютера, с которого произошло обращение к сайту PVC gridas .
8. Номер мобильного телефона и электронная почта - используются для предоставления услуг, заключения договоров с физическими лицами и поддержки по запросу посетителя сайта PVC gridas, уведомления посетителей об услугах, новостях и рекламных предложениях.

Передача персональных данных третьим лицам

9. Собранные личные данные не передаются третьим лицам без согласования с ними и используются только для целей, указанных в настоящих правилах.

Файлы cookie и анонимные идентификаторы

10. Данный сайт использует "Google Analytics" и "Yandex Metrika", сервисы веб-аналитики, предоставляемый компанией Google Inc.(далее в Условиях – "Google") и компанией ООО "ЯНДЕКС"(далее в Условиях – "Яндекс") . "Google Analytics" и "Yandex Metrika" используют "cookie", которые являются текстовыми файлами, хранящимися на компьютере пользователя, и позволяют с помощью сайта анализировать поведение пользователей на сайте. Информация, сгенерированная файлами "cookie" о поведении на сайте (включая ваш IP-адрес) передается на серверы Google в США и Яндекс и сохраняется там. Такая информация применяется Google и Яндекс в целях оценки использования сайта, составления отчетов о деятельности сайта, для операторов сайта и предоставления других услуг, касающихся деятельности сайта и использования Интернет. При необходимости Google и Яндекс передает эту информацию третьим лицам, если этого требует действующее законодательство или если третьи лица обрабатывают эти данные по поручению Google или Яндекс. IP-адрес не связывается с другими данными компании Google или Яндекс. Вы можете перенастроить ваш браузер таким образом, что он отклонит "cookie", что может повлечь за собой неправильное функционирование отдельных функций данного сайта. Используя этот сайт, Вы даете Google и Яндексу согласие на обработку Ваших личных данных в порядке и для целей, изложенных выше.

Защита несовершеннолетних лиц

11. Дети и подростки в возрасте до 18 лет не должны предоставлять персональные данные без согласия родителей или опекунов. Личная информация детей не собирается и не передается третьим лицам.

Информация

12. Посетитель сайта PVC gridas имеет право получить информацию о своих персональных данных и реализовать другие, предоставленные ему, права.

Изменение политики конфиденциальности

13. Правила защиты персональных данных могут быть частично или полностью изменены. Любое изменение или дополнение вносится путем публикации изменений на сайте PVC gridas.
14. Если вы не согласны с новыми правилами защиты персональных данных, у вас есть право отказаться от них в письменной форме, при условии, что в таком случае вы не будете иметь права пользоваться услугами сайта PVC gridas.
15. Если, после дополнений или изменений правил защиты персональных данных, вы будете и в дальнейшим пользоваться услугами сайта PVC gridas, предполагается, что вы согласны с новой версией правил.
Error get alias
Error get alias